Κύριο αντικείμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι η ανάπτυξη και υποστήριξη δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας, τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.  Οι ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες των Ινστιτούτων Έρευνας του Οργανισμού αποσκοπούν στη δημιουργία νέας επιστημονικής γνώσης και την ανάπτυξη τεχνολογικής καινοτομίας μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων

Τμήμα Φυτοπροστασίας Πατρών, Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών

Το Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Πατρών (νυν Τμήμα Φυτοπροστασίας) ιδρύθηκε ως Φυτοπαθολογικός Σταθμός με το νόμο 2877/19-7-1922 «Περί οργανώσεως της εξωτερικής φυτοπαθολογικής υπηρεσίας» και το βασιλικό διάταγμα της 28ης -7-1923 «Περί καθορισμού εδρών φυτοπαθολογικών σταθμών». Σήμερα αποτελεί Τμήμα του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών με βάση την ΚΥΑ 919/131869/20-10-2014 (ΦΕΚ Β΄2889).

Αντικείμενο Τμήματος

Το αντικείμενο του τμήματος Φυτοπροστασίας Πατρών είναι η μελέτη των παθογόνων και εχθρών των οικονομικά σημαντικών καλλιεργειών του ηπειρωτικού τμήματος της νότιας Ελλάδας και των Ιόνιων νησιών, η δημιουργία ή/και βελτιστοποίηση μεθόδων ανίχνευσης παθογόνων, και ανάπτυξη μεθόδων, για έλεγχο εξάπλωσης παθογόνων. Παράλληλα, παρέχει καθοδήγηση για θέματα φυτοπροστασίας τόσο σε μεμονωμένους παραγωγούς όσο και σε ομάδες παραγωγών, αλλά και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον γεωργικό τμήμα του πρωτογενούς τομέα.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Δρ Αντώνιος Αυγουστίνος

Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. & Λ. Αμερικής, 26442, Πάτρα, Ελλάδα

Tηλ: +30 210 421264

E-mail: augustin@elgo.gr

Web Page: http://www.ipsw.gr/